• افزودن محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    حمام شاهوردی خان

    حمام‌های پاچنار، امام جمعه و شاهوردی‌خان در حاشیه پایین‌خیابان از حمام‌های مهم مشهد بود حمام شاهوردی‌خان، موقوفه شاهوردی‌بیک، در طرف غربی سرای شاهوردی‌خان واقع بود و مجرایی از آب خیابان داشت. حمام شاهوردی‌خان همزمان با سرای آن در دوره صفویه احداث شده بود، هر چند بعضی به اشتباه آن را مربوط به دوره افشاریه دانسته‌اند. 1

    حمام مزبور در سال ۱۳۰۸ در مسیر احداث فلکه شمالی قرار گرفت و تخریب شد. 2

    رسته :حمام شاهوردی خان
    منابع :
    1- صنیع‌الدوله, مطلع الشمس، ج۲، ص ۲۶۲؛ عطاردی, فرهنگ خراسان، ج۲، ص ۴۷۵؛ رهنما, شناسایی و وجه تسمیه معابر. ص ۲۲۱؛ سیدی, «خیابان و آب خیابان مشهد». ص ۷۴؛ مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد.
    2- روزنامه آفتاب شرق، ش۲۷۱ (۳ مهر ۱۳۰۸)، ص ۴؛ روزنامه بهار، ش۶۰۱ (۷ دی ۱۳۰۸)، ص ۴.
    حمام امام جمعهحمام پاچنارپایین خیابانسرای شاهوردی‌خاندوره صفویهدوره افشاریهشاهوردی‌بیک،
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :35
    مطالب مرتبط
    حمام شاهوردی خان