• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    انجمن اثنی عشری

     انجمن های گوناگون با اهداف مختلفی در مشهد عصر مشروطیت تشکیل یافتند که بعضاً برخی موفق و برخی ناموفق در راه رسیدن به اهداف خود بودند. یکی از انجمن ها که بعد از انجمن ایالتی صاحب بیشترین نفوذ بود و از اعضای شاخصی برخوردار بود، انجمن اثنی عشری است، که در سال 1324ه.ق به وجود آمد.

    هدف از تشکیل انجمن در تلگرافی که از مشهد به تهران فرستاده شده، چنین آمده است: 144نفر از اصناف و یک نفر از علما متحد شده، جهت ترویج امتعه ی وطنی می خواهند، تأسیس شرکتی بکنند موسوم به اثنی عشریه، مأذون به اقدام هستند یا این که منتظر قوانین شرکتی مجلس شورای ملی باشند، هر گاه اجازه حاصل شد، اذن چاپ کردن نشان مبارک شیروخورشید را هم در بلیط های سهامی شرکت متوقعند و هر کدام از متحدین بلیط پنج تومانی بانک ملی را خریدارند مطالب راجع به شرکت علیحده تلگراف شود.

    فعالیت های انجمن اثنی عشری بیشتر اجتماعی و فرهنگی بوده و اقداماتی مانند تأسیس قرائت خانه را انجام داد و در بعد سیاسی اقدامات خود را با انجمن ایالتی هماهنگ می نمود. اهداف انجمن:  1-ترتیب و نظم اداره عدلیه و ارجاع محاکمات و رسیدگی به عرایض مردم 2-رسیدگی به امور مالیه به صورت سریع 3-تنظیم امور قشون خراسان4-ترتیب و نظم امور داخلی انجمن ایالتی. علاوه بر فعالیت های فرهنگی در مواقع نیاز انجمن به عنوان بازوی سیاسی انجمن ایالتی کار می نمود.خصوصاً به هنگام استبداد صغیر، دوشادوش سایر انجمن ها و همگام با انجمن ایالتی علیه حکومت استبدادی مبارزه کردند. همچنین نقش فعالی در تحصن مشروطه خواهان در مدرسه نواب به مناسبت اعتراض به توپ بستن مجلس داشتند. از اعضای فعال انجمن می توان به حاج شیخ علی اصغر تهرانیان، شیخ محمد جواد تهرانیان، متین السلطنه رئیس گمرگ، مشهدی علی اصغر عسکرزاده، محمدتقی بهار، شیخ احمد بهار، حاج احتشام کاویان. 1

    رسته :انجمن اثنی عشری
    منابع :

    1. راسخون

    انجمن ایالتی و ولایتیقرائت خانهامور مالیهمشروطیتشیروخورشیداداره عدلیهخراسانتوپ بستن مجلسمتین السلطنهمحمدتقی بهارحاج احتشام کاویانعسکرزادهقشون
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :36
    مطالب مرتبط
    انجمن اثنی عشری
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: