• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    حسین میرزا نیرالدوله

    سلطان حسین میرزا ملقب به نیرالدوله پسر پرویز میرزا نیرالدوله پسر پنجاه و سوم فتحعلی شاه بود وی در سال 1318 ه.ق (1279ه.ش) زمانی که محمد تقی میرزا رکن الدوله برادر ناصر الدین شاه درگذشت با دادن رشوه قابلی به شاه و صدرالعظم به جای وی به حکومت خراسان منصوب شد و حکومت او تا سال 1323 ه.ق   (1284ه.ش) ادامه داشت.1

    تا اینکه به علت شورش مردم مشهد و عدم توان در تدبیر مشکل پیش آمده عزل و به تهران احضار شد؛ ضعف و ناتوانی نیرالدوله استاندار به حدی بود که دفاتر نمایندگی انگلیس و روس در مشهد به کرات گزارشاتی از بی‌تدبیری والی و بدی اوضاع مردم و وخامت شرایط بخصوص در رابطه با کمبود ارزاق و احتکار آن به دولت متبوع خود و دولت ایران ارسال کردند؛ شهر مشهد نا آرامی زیادی را پشت سرگذاشت یکی از این نا آرامی‌ها بلوای نان بود که از آن تحت عناوینی چون «اغتشاش مشهد» ، «آشوب مشهد» و «انقلاب مشهد» یاد شده است.2

    وی پس از واقعه به توپ بستن گنبد امام رضا (ع) و عزل علی نقی میرزا رکن الدوله، برای بار دوم به حکومت خراسان منصوب شد.

    رسته :حسین میرزا نیرالدوله
    منابع :

    1. والیان خراسان در دوره قاجار

    2. دنیای اقتصاد

    سلطان حسین میرزاپرویز میرزا نیرالدولهفتحعلی شاهوالیامام رضا (ع)علی نقی میرزا رکن الدولهحکومت خراسان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :550
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: