• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مفتش بلدیه

    مفتش: کسی که می جوید و می کاود و تفتیش می نماید. بازرس . کسی که از طرف وزارتخانه ها و اداره ها به کارهای کارمندان و کارکنان رسیدگی کرده درستی یا نادرستی کارهای آنها را به مقامات مربوط آگهی می دهد. 1   

     تفتیش و بازرسی یکی از دوایر مهم بلدیه (شهرداری) بود. .این دایره علاوه بر تفتیش و بازرسی مسئولیت تنظیم بازار خواروبار را نیز برعهده داشت و نام دیگر آن دایره «تفتیش ارزاق یا خواروبار» بود. گزارش های فراوان از ماموران دایره تفتیش نشان می دهد بلدیه بر نرخ کالایی نظیر گوشت، میوه و هر نوع خوراکی نظارت می کرد و علاوه بر جنبه کمی بر کیفیت آن نیز نظارت می شد و رعایت اصل بهداشتی از نکات مهم مورد نظر ماموران تفتیش بود.  مشهدی قاسم عراقی به عنوان مفتش درجه یک، در 15 مهر1310هـ.ش. گزارشی برای میرزا محمد خان هادی رئیس بلدیه مشهد ارائه داد میرزا محمد خان هادی رئیس بلدیه مشهد در 20 مهر 1310هـ.ش. ضمن تائید گزارش قاسم عراقی وی را مامور کرد شب ها و روزها بوسیله اسب ضمن گردش عملیات مامورین دروازه ها را تفتیش نموده و مراقبت نماید که اشخاص بطور قاچاق وارد شهر نشوند . 2      

    رسته :مفتش بلدیه
    منابع :

    1.  لغت نامه دهخدا

    2. پژوهش شهرداری در آئینه مطبوعات: علی نجف زاده ، ( به سفارش مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد)

    بلدیهشهرداریرئیس بلدیهارزاق یا خواروباردروازه ها
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :57
    مطالب مرتبط
    مفتش بلدیه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: