• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    آغاز به کار مدیریت شهری در مشهد

    با توجه به ماموریت مرکز اسناد اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری مشهد و ضرورت هویت پژوهی و تقویم رویدادهای سازمانی و با توجه به پراکندگی اسناد، نظرات و مطالعات در راستای تعیین تاریخ شروع به کار و آغاز فعالیت های قانونی و مدنی بلدیه مشهد، اولین جلسه مشورتی مرکز اسناد با حضور اساتید و پژوهشگران در تاریخ 1398/10/05 برگزار گردید.
     نظر به اسناد و مدارک موجود ( شماره 122 نشریه خورشید ) سومین جلسه انجمن بلدی ، با حضور منتخبین انجمن در خصوص انتخاب رئیس بلدی ، روز چهارشنبه اول صفر1326 (13 اسفند1286) برگزار گردید و طبق ماده 93 قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 ( 11خرداد1286) و با حداکثر آراء شاهزاده منتصرالملک به عنوان رئیس انجمن بلدیه انتخاب گردیده است .

    پیرو این تحقیق ،تاریخ مذکور ( 13 اسفند1286) به عنوان تاریخ رسمی آغاز به کار مدیریت شهری در مشهد اعلام گردیده و مورد تایید اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه خواهد بود.

    گاه شمار مقدمات تشکیل ساختار بلدیه ها :

    * در 11  خرداد 1286 ( 20 ربیع الثانی  1325ق  )  تقریبا یک سال پس از مشروطیت ، مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه را با  ۱۰۸ ماده تصویب  و به توشیح محمدعلی شاه قاجار می رساند .

    * طبق این قانون ، انجمن بلدیه مرکب بود از اعضایی که از محلات شهر انتخاب می‌شدند.

    تعداد اعضای انجمن بلدیه در شهرهای بزرگ سی نفر بود و برای مدت چهار سال انتخاب میشدند .

    اهم وظایف انجمن بلدیه


    • انتخاب اجزای بلدیه و مستخدمین آن

    •   تعیین مقرری برای مستخدمین ادارات بلدیه

    •   ترتیب تکالیف و وظایف اداره بلدیه . ( بلد الامین - پاورقی مطابق با قانون بلدیه مصوب 1286/3/11)

    •  طبق ماده 93  قانون بلدیه ، اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه خواهد بود و  رییس انجمن بلدیه که موسوم به کلانتر است یکنفر معاون به انتخاب انجمن بلدیه خواهد داشت.( بلد الامین - شماره روزنامه :  17 - صفحه :  4 )

    • با تصویب قانون بلدیه موضوع انتخابات اعضای انجمن بلدی در مشهد  جدی شد و در دستورکار وزارت داخله قرار گرفت .

    •  در 17 آبان 1286  متین السلطنه با دستور والی خراسان مامور به برگزاری انتخابات وکلاء بلدی و تاسیس انجمن بلدیه می شود. (خورشید - شماره روزنامه : 64-صفحه :  2)

    • در اسفند 1286  سی نفر از باکثریت آراء به وکالت انتخاب شدند (خورشید - شماره روزنامه : 120-صفحه :  2)


    اسامی منتخبین اولین دوره انجمن بلدی مشهد بدین شرح می باشد :

    اعتبار السلطنه  - امین التجار - دکتر فتحلی خان - قوام الشریعه -  استاد حاجی معمار باشی- حاجی محمداسمعیل تاجر کاشانی -  مشهدی محمد عمو اوغلی - مشهد علی اصغر ولدی -  میرزا رفیع خان-معاون الصنایع - حاجی عباس معمار - میرزا عزیزالله مشرف آستان قدس - شیخ محمد حسن کاشانی - حاجی شیخ عبدالرحیم مدرس -  انتظام الواعظین- حاجی صدرالذاکرین -شجاع التولیه- حاجی معاون التجار - حاجی عبدالرحمن صراف - حاجی موفق الملک - امجدالتولیه - سید صادق یزدی - میر اسمعیل خرازی فروش - حاجی امین الشریعه - حاجی دربان باشی - ملک الحکماء - میرزا مرتضی سرابی سلمه الله - حاجی میرزا علی اصغر رضوی - حاجی میرزا عبدالله متولی مسجد - شاهزاده منتصرالملک  (خورشید - شماره روزنامه : 120-صفحه :  2)


    • در روز دوشنبه 29 محرم 1326  اولین جلسه انجمن بلدی در منزل  حاجی متولی مسجد با حضور منتخبین این انجمن  تشکیل یافت.  روز سه شنبه مجلس دوم  انجمن بلدی در منزل جناب حاجی عبدالرحیم آقا انعقاد یافته و مطابق فصل مخصوص نظامنامه قسم یاد نمودند . روز چهارشنبه مطابق با 13 اسفند 1286 شمسی مجلس سوم  برگزار و شاهزاده حاجی منتصرالملک بکثرت آراء بریاست انجمن بلدیه منتخب شد  که  طبق ماده 93  قانون بلدیه ، اداره بلدیه در تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه  (منتصرالملک  )خواهد بود.(خورشید - شماره روزنامه : 122- صفحه :  2)

    • شاهزاده منتصرالملک که تا آخر سال 1287 رییس انجمن بلدی بود همراه با یوسف خان بیگلربیگی به انجمن ایالتی حاضر شده و از سمت خود استعفا دادند . در 14 فروردین 1288 مجددا شاهزاده مزبور را به انجمن ایالتی آورده رسماً او را به سمت والی موقتی انتخاب نمودند ) حبل المتین - شماره روزنامه: 36 –جلد13)


    • در 10 خرداد 1288 در مشهد مشغول ترتیبات اداره بلدیه می باشند.(حبل المتین - شماره روزنامه: 44 – جلد13)


    • در 2 فروردین 1289 شجا ع الایاله که با کفایت و کار آزموده بود به سمت بیگلربیگی معین گردید.(حبل المتین - شماره روزنامه: 2 - جلد 14)


    • در تیر 1289 مدت یک هفته است که وکلای بلدی بدون عذر متوجه در انجمن حاضر نمی شوند. ( حبل المتین -  شماره    روزنامه : 9 - جلد15-شماره12)


    • در شهریور 1289بلدیه مدتی تعطیل بوده است. ( حبل المتین -  شماره روزنامه : 10 - جلد15 -شماره12 )


    • اداره بلدی مشهد که مدتی تعطیل  شده بود روز  شنبه 25 فروردین 1290 (غره ربیع الآخر) با وکلای تازه انتخاب شده در تحت نمایندگی حاجی مشاورالوزاره جلوه گر گردید . ( حبل المتین -  شماره روزنامه :43- جلد 15 صفحه 13 تا 17 )

    رسته :آغاز به کار مدیریت شهری در مشهد
    منابع :

    1. صورتجلسه شورای سیاست گذاری با محوریت تاریخ و هویت شهر و شهرداری مشهد

    بلدیهبیگلر بیگیمحمدعلی شاه قاجارمنتصرالملکانجمن بلدیهشجا ع الایالهکلانترمشاورالوزاره
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :53
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: