• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    والیان (استانداران) دوره پهلوی


    ردیف


    نام و نام خانوادگی


    آغاز حکومت


    1


    نایب سرهنگ مرتضی مکری ( کفیل ایالت)


    سال 1304 خورشیدی


    2


    منتظم الدوله ( کفیل ایالت)


    سال 1305 خورشیدی


    3


    مهدی دادور ، وثوق السلطنه


    28اردیبهشت 1305


    4


    علی محمد بنی آدم ، شریف الدوله


    15فروردین 1306 خورشیدی


    5


    حسن خان رییس ، ظهیر الملک


    مهر سال 1306 خورشیدی


    6


    میرزا محمود خان جم ، مدیر الملک ( نوبت اول)


    15فروردین 1307 خورشیدی


    7


    حسن تقی زاده


    29دی 1307 خورشیدی


    8


    محمد ولی خان اسدی ( کفیل ایالت خراسان)


    تیر سال 1308 خورشیدی


    9


    میرزا محمود خان جم ، مدیر الملک ( نوبت دوم)


    2شهریور 1308 خورشیدی


    10


    محمد ولی خان اسدی( کفالت ایالت)


    25شهریور 1312 خورشیدی


    11


    میر معصوم خانی( کفالت ایالت خراسان)


    16مهر 1312 خورشیدی


    12


    مهدی قلی خان هدایت ، مخبر السلطنه


    27آبان 1312 خورشیدی


    13


    فرج الله خان بهرامی


    6دی 1312 خورشیدی


    14


    میر معصوم خانی ، کفالت ایالت خراسان


    مهر 1313 خورشیدی


    15


    میرزا فتاح الله خان پاکروان


    8آبان 1313 خورشیدی


    16


    رکنی( کفیل استانداری)


    11دی 1320 خورشیدی


    17


    رجب علی منصور، منصور الملک


    11دی 1320 خورشیدی


    18


    محمود فرخ(کفیل استانداری)


    6مهر 1324 خورشیدی


    19


    حسین سمیعی، ادیب السلطنه (20 روز استاندار)


    30آبان 1324 خورشیدی


    20


    ناصر اعتمادی، نصر الدوله

    (استاندار خراسان و نایب التولیه آستانه رضوی)


    21آذر 1324 خورشیدی


    21


    غلام حسین اشرفی

    (استاندار خراسان و نایب التولیه آستانه رضوی)


    پنج مرداد 1325 خورشیدی


    22


    علی اکبر اسدی (سرپرست استانداری)


    26اسفند 1326 خورشیدی


    23


    عباس قلی گلشاییان ( استاندار)


    18فروردین 1327 خورشیدی


    24


    علی اکبر اسدی ( سرپرست استانداری)


    10مهر 1327 خورشیدی


    25


    سرتیپ مهین (سرپرست استانداری)


    25آذر 1327 خورشیدی


    26


    علی اکبر اسدی (کفیل استانداری)


    14دی 1327 خورشیدی


    27


    محسن صدر، صدر الاشراف (کفیل استانداری)


    نهم بهمن 1327 خورشیدی


    28


    سید جلال الدین تهرانی (نوبت اول)

    استاندار خراسان و نایب تولیت آستانه رضوی


    19خرداد 1330 خورشیدی


    29


    دکتر محمد سجادی


    سوم شهریور 1330 خورشیدی


    30


    مصطفی قلی رام، انتخاب الملک


    8اسفند 1330 خورشیدی


    31


    میرزا حشمت الله خان قضایی (استاندار خراسان)


    سال 1331 خورشیدی


    32


    احمد امامی ( استاندار خراسان)


    سال 1331 خورشیدی


    33


    سرتیپ علی اکبر سیف افشار، سیف السلطنه


    مرداد 1332 خورشیدی


    34


    مهدی فرخ، معتصم السلطنه


    چهارم مرداد 1335


    35


    رضا نور(کفیل استانداری)


    22شهریور 1335 خورشیدی


    36


    رضا جعفری (استاندار خراسان)


    29شهریور 1335 خورشیدی


    37


    محمد ذوالفقاری


    مرداد 1338 خورشیدی


    38


    محمد دادور


    26مرداد1338 خورشیدی


    39


    حجت (کفیل استانداری)


    18خرداد 1340 خورشیدی


    40


    دکتر شمس الدین جزایری


    15خرداد 1340 خورشیدی


    41


    حجت (کفیل استانداری)


    30مهر 1340 خورشیدی


    42


    سید جلال الدین تهرانی (نوبت دوم)

    استاندار خراسان و نابت تولیت آستانه رضوی


    اول بهمن 1340 خورشیدی


    43


    ضرابی(کفیل استانداری)


    21فروردین 1342 خورشیدی


    44


    سپهبد صادق امیری عزیزی


    30فروردین 1342 خورشیدی


    45


    سپهبد نادر باتمانقلیچ

    ( استاندار خراسان و نایب التولیه آستانه رضوی)


    10مهر 1344 خورشیدی


    46


    باقر پیرنیا (استاندار)


    اول خرداد 1346 خورشیدی


    47


    حسن زاهدی (استاندار)


    25شهریور 1350 خورشیدی


    48


    دکتر عبدالعظیم ولیان( استاندار)


    23اردیبهشت 1353 خورشیدی


    49


    رضا معینی(سرپرست استانداری)


    7شهریور 1357 خورشیدی


    50


    محمدحسن سراج حجازی


    8شهریور 1357 خورشیدی


    51


    سپهبد صادق امیری عزیزی (نوبت دوم)


    21آبان 1357 خورشیدی


    رسته :والیان(استانداران) دوره پهلوی
    منابع :
    1. کتاب تاریخ قدیم مشهد،احمد ماهوان،1383: 385-387
    2. کتاب تاریخچه ای از فرمانروایان خراسان از آغاز تا پایان پهلوی،محمود فاضل بیرجندی
    والیاستاندارپهلویخراسانعلی محمد خان بنی آدموثوق‌السلطنهمیرزا مهدی خان دادورسید حسن تقی زادهانقلابحکومت نظامیسپهبد محمد صادق امیر عزیزیسید محمد حسن سراج حجازیدکتر عبدالعظیم ولیاندکتر حسن زاهدیمحمدباقر پیرنیاسپهبد نادر باتماق قلیچسپهبد سید ص
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :68
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: