• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    شهرداران شهر مشهد
    ردیف


    نام شهردار


    تاریخ شروع به کار


    تاریخ اتمام کار


    1


    محمد حسن میرزا منتصر الملک


    اسفند 1286


    اسفند1287


    2


    میرزا حسن خان مسعودی خراسانی


    بهمن 1288


    فروردین1290


    3


    میرزا یحیی بن محمود مشاورالوزاره


    فروردین1290


    دی۱۲۹۰


    4


    مهندس سرتیپ عبدالرحیم خان کاشف زند 


    13 دی 1290


    آبان 1295


    5


    حاج احتشام نظام


    اردیبهشت 1296

     

    6


    میرممتاز


      آبان 1298 


    اردیبهشت 1300


    7


    سرهنگ حبیب الله خان شهردار


    خرداد 1300


    اسفند 1300


    8


    میرممتاز


    فروردین 1301


    اسفند 1301


    9


    میرزا حسن خان مسعودی خراسانی


    آبان 1302


     اسفند 1302


    10


    شاهزاده حاجی مرتضی میرزا قهرمان


     اسفند 1302

     

    11


    میرزا احمد خان صلاحی


    مهر 1303


    آبان 1303


    12


    امیرلشکرحسین خزائی و

     سرتیپ جان محمدخان امیراعلایی


    آبان 1303


    فروردین 1304


    13


    میرزا علی‌اکبرخان سرشار


    فروردین 1304


    خرداد 1305


    14


    امیر ارجمند


    خرداد 1305


     


    15


    میرزا سید مصطفی خان عون جزایری- ملقب به عون السلطنه


    مرداد 1305


    فروردین 1306


    16


    مصطفی خان دفتری -   ملقب به اکرم الملک


    فروردین 1306


    خرداد 1306


    17


    میرزا بدیع الله خان نبیلی-ملقب به سالار جنگ


    شهریور1306


    اسفند 1306


    18


    میرزا عبدالله خان صبا


    اسفند 1306


    فروردین 1307


    19


    میرزا سید رحیم خان فاطمی اصفهانی


    فروردین 1307


     اردیبهشت1307


    20


    میرزا علیرضا خان صبا


    اردیبهشت 1307


    شهریور 1308


    21


    میرزا محمد خان هادی


      شهریور 1308


    اسفند 1308


    22


    میرزا سید احمد خان خجسته


    فروردین 1309


    تیر 1309


    23


    میرزا محمد خان هادی


      تیر ماه 1309


    تیر 1311


    24


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    تیر1311


    تیر 1311


    25


    دکتر موسی خان جوان


    تیر 1311


    مرداد 1312


    26


    میرزا تقی خان خواجه نوری


    مرداد 1312


    شهریور 1312


    27


    میرزا تقی خان خواجه نوری


    شهریور 1312


     دی 1312


    28


    میرزا موسی خان مهام


    دی 1312


    آبان 1313


    29


    میرزا احمد خان مشیری


    آبان 1313


    آبان 1313


    30


    دکتر ابوالقاسم شیخ احیاء الدوله


    آذر 1313


    دی 1314


    30


    حسین عماد ممتاز


    دی 1314


    خرداد 1315


    32


    ابراهیم شریفی


    مرداد 1315


    فروردین 1316


    33


    محمد علی روشن


    اردیبهشت 1316


     


    34


    دری


    1318


    اردیبهشت 1318 


    35


    محمد علی روشن


    اردیبهشت 1318


     آبان 1319


    36


    شاهرخ نیری


    آبان 1319


    اسفند 1320


    37


    نصرت الله خواجه نوری


    اسفند 1320


    آبان 1324


    38


    عبدالعظیم احمدی


    آبان 1324


     


    39


    پرهیزگار


     


     


    40


    عبدالعظیم احمدی


     


    31 خرداد ماه 1327


    41


    مهندس امیر کاسپین


    تیر 1327


    مرداد 1327


    42


    سعید مهدوی


    مرداد 1327


    فروردین 1328


    43


    اسدی


    فروردین 1328


    اردیبهشت1328


    44


    محمد قراکوزلوکی


    اردیبهشت1328


     


    45


    سعید مهدوی


     


    مهر 1328


    46


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    مهر 1328


    آذر 1328


    47


    اسدالله قهرمان


    آذر 1328


    بهمن 1329


    48


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    اسفند 1329


    فروردین 1330


    49


    عبدالوهاب اقبال


    فروردین 1330


    دی 1332


    50


    سیف افشار


    دی 1332


    بهمن 1332


    51


    عبدالوهاب اقبال


    بهمن 1332


    بهمن 1334


    52


    اسدالله قهرمان


    بهمن 1334


    دی 1335


    53


    سرهنگ حجت اشراقی


    دی 1335


    دی 1335


    54


    سید محمود روحانی


    دی 1335


    مرداد 1336


    55


    سرهنگ حجت اشراقی


    مرداد 1336


    شهریور 1336


    56


    سرهنگ سید محمد جلائی جلاء الدوله


    شهریور 1336


    مرداد 1338


    57


    نصیری


    مرداد 1338


    شهریور 1338


    58


    علی اشرف پزشکپور


    شهریور 1338


    آذر 1339


    59


    سید رضا سجادی


    دی 1339


     بهمن 1340


    60


    عیسی مشار قائم مقام رضوی


    بهمن 1340


    اردیبهشت 1342


    61


     حبیب الله خان ملک زاده آملی


    اردیبهشت 1342


    مهر 1342


    62


    محمد شعبان زاده استرآبادی


    مهر 1342


    خرداد 1343


    63


    سید جواد شهرستانی


    خرداد 1343


    تیر 1345


    64


    سید مرتضی درخشنده


    مرداد 1345


    مرداد 1345


    65


    سیف الله رزاقی


    مرداد 1345


     تیر 1346


    66


    دبیران


    خرداد1346


     


    67


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


     تیر 1346


    مهر 1348


    68


    عباس صدیقی


    مهر 1348


    آبان 1348


    69


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


    آبان 1348


    خرداد 1350


    70


    دکتر امیر هوشنگ معتمدی


    تیر 1350


    شهریور 1351


    71


    مسعود هارون مهدوی


    شهریور 1351


    آبان 1351


    72


    ماشا الله تبرائی


    آبان 1351


    آبان 1351


    73


    مسعود هارون مهدوی


    آبان 1351


    آبان 1352


    74


    سید محمد رهبر


    آبان 1352


    خرداد 1354


    75


    بهمن طاهریان


    خرداد 1354


    20 خرداد 1354


    76


    سید رضا سجادی


    شهریور 1354


    مهر 1355


    77


    مسعود هارون مهدوی


    آبان 1355


    فروردین 1356


    78


    سعید نجف پور


    فروردین 1356


    تیر 1357


    79


    یوسف چوبک


     تیر1357


    20 بهمن 1357


    80


    محمد حسین خوئی


    بهمن1357


    اسفند1357


    81


    یوسف چوبک


    اسفند1357


    اسفند1357


    82


    جمشید منصوریان


    اسفند 1357


    آذر 1358


    83


    مهندس جواد حسینی مهر


     آذر 1358


    اسفند 1359


    84


    مهندس حسین فیضی


     اسفند 1359


    مهر 1360


    85


    اکبر صابری فر


    شهریور 1360


    بهمن 1364


    86


    محمود متولی حبیبی


    اسفند 1364


    آذر 1366


    87


    محمد عصاران دربان


     آذر 66 13


    دی 1368


    88


    اکبر صابری فر


    9 دی 1368


    15 شهریور 1371


    89


    هوشنگ نژاد


    شهریور 1371


    آبان 1371


    90


    سید عباس امیری پور


    آبان 1371


    شهریور 1377


    91


    محمد هادی قمصریان


    شهریور 1377


    مهر 1377


    92


    محمد وکیلی


    مهر 1377


    اردیبهشت 1378


    93


    محمد هادی قمصریان


    اردیبهشت 1378


    اردیبهشت 1378


    94


    احمد نوروزی


    اردیبهشت 1378


    اردیبهشت 1382


    95


    سید هاشم بنی هاشمی


    خرداد 1382


    تیر 1386


    96


    سید محمد پژمان


    تیر 86


    شهریور 1392


    97


    ابوالفضل انتظاری


    شهریور 92


    مهر1392


    98


    سید صولت مرتضوی


    مهر 92


    مرداد 1396


    99


    محمد آذری


    شهریور 96


    شهریور 1396


    100


    قاسم تقی زاده خامسی


    شهریور 1396


    آبان 1397


    101


    محمد رضا کلایی(سرپرست)


    27 آبان 1397


    19 آذر 1397


    102


    محمد رضا کلایی


    20 آذر 1397


    تاکنون     

    رسته :شهرداران شهر مشهد
    منابع :

    1. اسناد بایگانی شهرداری، مرکز اسناد ملی و آستان قدس

    کفیلشهردارسرپرستشهرداریمشهدمنتصر الملکمسعودی خراسانیمشاورالوزارهکاشفاحتشام نظاممیرممتازسرهنگحبیب الله خانمیرممتازقهرمانصلاحیخزائیامیراعلاییسرشارارجمندعون السلطنهاکرم الملکسالار جنگصبافاطمی اصفهانیهادیجوانتقی خان خواجه نوریکلایی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :114
    مطالب مرتبط
    شهرداران شهر مشهد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: