• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    والیان( استانداران) دوره قاجار


    ردیف


    نام و نام خانوادگی


    آغاز حکومت


    1


    رضا خان قاجار قویونلو

    (حافظ ثغور خراسان)


    (سال 1200 قمری/1165 خورشیدی)


    2


    محمد ولی خان قاجار

    (سردار کل خراسان)


    (سال 1211 قمری/ 1175 خورشیدی)


    3


    محمد ولی خان قاجار

    (سرداری کل خراسان)


     


    4


    نادرمیرزا افشار


    (1211 قمری/1175 خورشیدی)


    5


    محمدولی میرزا قاجار

    (نخستین والی خراسان)


     (سال 1217 قمری/ 1181 خورشیدی) تا (سال 1231 قمری/ 1194 خورشیدی) به مدت 14 سال


    6


    محمد خان دولوی قاجار


    سال 1221 قمری/ 1185 خورشیدی


    7


    اسحاق خان قرایی(والی خود خوانده )

    مدت حکومتش 21 روز طول کشید


     11رمضان 1228 قمری/ 16 شهریور 1192 خورشیدی


    8


    محمدولی میرزا قاجار


    25رمضان 1228 قمری/4 مهر 1192


    9


    حسن علی میرزا، شجاع السلطنه


    1232 قمری قمری/1196 خورشیدی


    10


    علی نقی میرزا قاجار، حجت السلطان

    (مدت حکومت یک سال)


    سال1238 قمری/1202 خورشیدی


    11


    حسن علی میرزا، شجاع السلطنه

    (استانداری خراسان) به مدت 4 سال


    سال 1239 قمری/1203 خورشیدی تا 1243 قمری/1206خورشیدی


    12


    هلاکو میرزا قاجار


    سال 1243 قمری/1206 خورشیدی


    13


    اباقا خان قاجار، فروغ الدوله


    سال 1243 قمری/ 1206 خورشیدی


    14


    شاهزاده اسماعیل میرزا قاجار


    سال 1243 قمری/ 1206 خورشیدی


    15


    هلاکو میرزا


    سال 1243 قمری/1206 خورشیدی


    16


    حسین خان قاجار ایروانی


    سال 1243 قمری/1206 خورشیدی تا 1245 قمری/1208 خورشیدی


    17


    احمد علی میرزا قاجار


    سال1245 قمری/1208 خورشیدی تا1247 قمری/12010خورشیدی


    18


    شاهزاده عباس میرزا قاجار (استانداری خراسان)


    سال 1247 قمری/1210 خورشیدی


    19


    شاهزاده محمد میرزا قاجار(نوه فتح علی شاه و پسر ارشد عباس میرزا)


     


    20


    قهرمان میرزا (برادر محمد میرزا) --محمدرضا خان فراهانی(وزارت)


    1249قمری/1212 خورشیدی


    21


    الله یار خان آصف الدوله (دایی فتح علی شاه، برادر زن عباس میرزا، پسر بزرگ رکن الدوله، میرزا محمد خان بیگربیگی دولو قاجار)

    (استانداری خراسان)


    1250قمری/1213 خورشیدی


    22


    حسن خان سالار(پسر آصف الدوله) (حکومت خراسان)


    سال 1262 قمری / 1224 خورشیدی


    23


    حمزه میرزا قاجار ، حشمت الدوله (نوبت اول)


    سال 1263 قمری / 1225 خورشیدی


    24


    سلطان مراد میرزا قاجار ، حسام السلطنه(نوبت اول )


    سال 1265 قمری / 1228 خورشیدی


    25


    فریدون میرزا قاجار ، فرمانفرما

    (نخستین والی استان در دوره قاجار و همچنین سمت متولی باشی آستانه رضوی)


    سال 1271 قمری / 1234 خورشیدی


    26


    سلطان مراد میرزا قاجار ، حسام السلطنه(نوبت دوم )


    سال 1274 قمری / 1236 خورشیدی


    27


    حمزه میرزا قاجار ، حشمت الدوله (نوبت دوم)


    سال 1275 قمری / 1237 خورشیدی


    28


    شاهزاده تهماسب میرزا قاجار ، موید الدوله

    ( مرزبانی مملکت خراسان)


    سال 1277 قمری / 1239 خورشیدی


    29


    سلطان مراد میرزا قاجار ، حسام السلطنه(نوبت سوم )


    سال 1277 قمری / 1239 خورشیدی


    30


    شاهزاده سلطان حسین میرزا قاجار ، جلال الدوله (نوبت اول)


    30صفر سال 1282 قمری / 1244 خورشیدی


    31


    محمد میرزا دولو قاجار ، سپه سالار


    سال 1283 قمری / 1245 خورشیدی


    32


    حمزه میرزا قاجار ، حشمت الدوله (نوبت دوم)


    سال 1285 قمری / 1247 خورشیدی


    33


    سلطان مراد میرزا قاجار ، حسام السلطنه (نوبت چهارم)


    سال 1288 قمری / 1250 خورشیدی


    34


    حسین خان شاهسون ، نظام الدوله، شهاب الملک


     سال 1289 قمری / 1251 خورشیدی


    35


    محمد ناصر خان قاجار ، ظهیر الدوله


    سال 1292 قمری / 1253 خورشیدی


    36


    مراد میرزا حسام السلطنه


     


    37


    شاهزاده محمد تقی میرزا قاجار ، رکن الدوله (نوبت اول)


    سال 1293 قمری / 1255 خورشیدی


    38


    میرزا حسین خان سپه سالار ، مشیر الدوله


    سال 1298 قمری / 1259 خورشیدی


    39


    محمد تقی میرزا قاجار ، رکن الدوله (نوبت دوم )


    سال 1299 قمری / 1261 خورشیدی


    40


    سلطان مراد میرزا قاجار ، حسام السلطنه (نوبت پنجم )


    سال 1300 قمری / 1262 خورشیدی


    41


    محمد تقی میرزا قاجار ، رکن الدوله (نوبت سوم )


    15شعبان سال 1300 قمری / 1262 خورشیدی


    42


    میرزا عبدالوهاب خان شیرازی ، آصف الدوله


    17ذی قعده سال 1301 قمری / 18 شهریور 1263 خورشیدی


    43


    مفتح الملک ( نایب الحکومه)


    سال 1303 قمری / 1264 خورشیدی


    44


    محمود خان قره گوزلو، ناصر الملک ، فرمانفرما


     سال 1303 قمری / 1264 خورشیدی


    45


    معین الدوله ( نایب الایاله)


    محرم سال 1305 قمری / مهر 1266 خورشیدی


    46


    محمد تقی میرزا قاجار ، رکن الدوله ( نوبت چهارم)


     ذی حجه سال 1305 قمری / شهریور 1266 خورشیدی


    47


    میرزا فتح علی خان شیرازی، صاحب دیوان


    5شعبان 1308 قمری / 25 اسفند 1269 خورشیدی


    48


    ابوالفتح میرزا قاجار ، موید الدوله


    سال 1310 قمری / 1271 خورشیدی


    49


    شاهزاده نصرت الدین میرزا قاجار، سالار السلطنه


    محرم سال 1313 قمری/ تیر 1274 خورشیدی


    50


    صدر الممالک (نیابت ایالت)


    صفر سال 1313 قمری / 1 مرداد 1274 خورشیدی


    51


    غلام رضا خان شاهسون ، شهاب الملک ، آصف الدوله ( نوبت اول)


    5محرم 1313 قمری / 7 تیر 1274 خورشیدی


    52


    حسن خان ممتاز الملک(نایب الحکومه)


    ذی حجه 1314 قمری / 1275 خورشیدی


    53


    محمد تقی میرزا قاجار ، رکن الدوله (نوبت پنجم)


     17ذی حجه 1314 قمری / 1275 خورشیدی


    54


    شاهزاده سلطان حسین میرزا قاجار ، نیرالدوله (نوبت اول )


    شوال 131 قمری / 1279 خورشیدی


    55


    شاهزاده مهدی قلی میرزا قاجار ، سهام الملک(نیابت ایالت)


    14صفر 1321 قمری / 21 اردی بهشت 1282 خورشیدی


    56


    علی نقی میرزا قاجار ، رکن الدوله ( نوبت اول)


    14صفر 1321 قمری / 21 اردی بهشت 1282 خورشیدی


    57


    میرزا صدرا نجد السلطنه ( نیابت حکومت)


    11ذی حجه 1322 قمری / 27 بهمن 1283 خورشیدی


    58


    غلام رضا شاهسون ، آصف الدوله (نوبت دوم )


    13صفر 1322 قمری / 9 اردی بهشت 1283 خورشیدی


    59


    علی نقی میرزا قاجار ، رکن الدوله ( نوبت دوم )


    هفتم ربیع الثانی سال 1325 قمری / پنجم خرداد 1286 خورشیدی


    60


    غلام حسین خان غفاری ، صاحب اختیار


    سال 1326 قمری / 1287 خورشیدی


    61


    شاهزاده سلطان حسین میرزا قاجار ، نیرالدوله (نوبت دوم )


    صفر 1327 قمری / اسفند 1288 خورشیدی


    62


    شاهزاده منتصر الملک ( کفیل حکومت)


    1327قمری / 1288خورشیدی


    63


    علی نقی میرزا قاجار ، رکن الدوله (نوبت سوم )


    ربیع الاول 1327 قمری / فروردین 1288 خورشیدی


    64


    غلام رضا خان شاهسون ، آصف الدوله (نوبت سوم )


    صفر 1328 قمری / اسفند 1288 خورشیدی


    65


    علی نقی میرزا قاجار ، رکن الدوله (نوبت چهارم)


    سال 1328 قمری / 1289 خورشیدی


    66


    ظهیر السلطان(کفیل ایالت)


    رجب 1328 قمری / 1 مرداد 1289 خورشیدی


    67


    غلام حسین خان غفاری ، صاحب اختیار ( نوبت دوم )


    ذی حجه 1328 قمری / آذر 1289 خورشیدی


    68


    شاهزاده سلطان حسین میرزا قاجار ، نیرالدوله ( نوبت سوم )


    سال 1329 قمری / 1290 خورشیدی


    69


    کفیل حکومت


    سال 1329 قمری / 1290 خورشیدی


    70


    شاهزاده علی نقی میرزا قاجار ، رکن الدوله ( نوبت پنجم )


    سال 1329 قمری / 1290 خورشیدی


    71


    شاهزاده سلطان حسین میرزا قاجار ، نیرالدوله ( نوبت چهارم )


    سال 1330 قمری / 1291 خورشیدی


    72


    شاهزاده ناصر الدین میرزا قاجار


    سال 1335 قمری / 1296 خورشیدی


    73


    شاهزاده کامران میرزا قاجار ، نایب السلطنه


    سال 1335 قمری / 1296 خورشیدی


    74


    حاج مرتضی میرزا شکسته قهرمان(برگمارده دموکرات های خراسان)


    1335قمری /1296 خورشیدی


    75


    شاهزاده سلطان حسین میرزا قاجار ، نیرالدوله ( نوبت پنجم )


    1335قمری/1296 خورشیدی


    76


    میرزا احمد خان قوام ، قوام السلطنه


    10بهمن 1296 خورشیدی


    77


    کلنل محمد تقی خان پسیان ، کفیل انتظامات خراسان


    14فروردین 1300 خورشیدی


    78


    حاج شیخ جعفر کشمیری ، میرزا صدرا ، نجد السلطنه


    11خرداد 1300 خورشیدی


    79


    نجف قلی خان بختیاری ، صمصام السلطنه


    مرداد1300


    80


    رضا قلی خان مافی ، نظام السلطنه


    7آبان 1300


    81


    میرزا مرتضی قلی خان طباطبایی نایینی( کفیل حکومت)


    آذر 1301 خورشیدی


    82


    جعفر قلی خان بختیاری ، سردار اسعد


    14فروردین 1302 خورشیدی


    83


    منتظم الدوله (کفیل ایالت خراسان)


    20ثور(اردیبهشت) 1303 خورشیدی


    84


    بدیع الملک میرزا ، حشمت السلطنه


    سوم خرداد 1303 خورشیدی


    85


    ابوالفتح میرزا طباطبایی، حشمت الدوله والاتبار


    سال 1303 خورشیدی


    86


    نایب سرهنگ مرتضی مکری( کفیل ایالت)


    مرداد سال 1304خورشیدی


    87


    شاهزاده غلام علی میرزا دولتشاهی قاجار ، مجلل الدوله


    24مهر 1304 خورشیدی


    رسته :والیان (استانداران) دوره قاجار
    منابع :

    1. کتاب تاریخ قدیم مشهد،احمد ماهوان،1383: ص 274 الی 385

    2.کتاب تاریخچه ای از فرمانروایان خراسان از آغاز تا پایان پهلوی،محمود فاضل بیرجندی

    3. کتاب تاریخ معاصر مشهد، دکتر یوسف متولی حقیقی،شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها،1392: ص45

    والیاستاندارخراسانمحمد ولی میرزاشجاع السلطنهحجت السلطنهایروانیولیعهدنایب السلطنهعباس میرزامحمد میرزامحمدشاهآصف الدولهمحمد حسن خان سالارحشمت الدولهحسام السلطنهفریدون میرزافرمانفرماحشمت الدولهجلال الدولهظهیرالدولهمراد میرزاشهاب اکفیل
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :9
    تعداد بازدید :56
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: