• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بازار زرگرها و بازار نقیب

    دو بازار کوچک در  طرفین  زیر نقاره‌خانه وجود داشت که  یکی به نام «بازار زرگرها» و دیگری به نام «بازار خراط‌ها» یا «بازار نقیب» معروف بودند. و به علت قرار گرفتن در این مسیر به بازار نقاره خانه هم شهرت داشتند. 1

    به دلیل اینکه به دنبال این بازار، دو آب انبار قرار داشت، مشک دوزان و خیک دوزان هم آنجا استقرار داشتند.2

    رسته :بازار زرگرها و بازار نقیب
    منابع :

    1.کتاب تاریخ مشهد قدیم ،احمد ماهوان، مشهد، ماهوان1383: 427

    2. شهرآرا  آنلاین

    بازار خراط‌هابازار نقیبنقاره خانهمشک دوزان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :64
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: