• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان باغوی خواجه ربیع

    گورستان این روستا در محل پارکینگ فعلی مقبره  خواجه ربیع قرار داشته ، اما در حدود 30 سال است که شهرداری اجازه ی دفن به کسی نداده و از حدود 10 یا 15 سال پیش تسطیح و اخیراً تبدیل به پارکینگ در ابتدای خیابان مهر مادر شده است. نشانی:  بلوار خواجه ربیع ابتدای خیابان مهر مادر. 1

    رسته :گورستان باغوی خواجه ربیع
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(131)

    خواجه ربیعخیابان مهر مادرگورستانشهرداریپارکینگ
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :28
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: