• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان زکریا

     گورستان غیر فعال و محلی بوده و در حال حاضر متروکه است. فقط تعداد معدودی سنگ و صورت قبور کوچک در آن پیداست .

    دارای محدوده ی بزرگی بوده ولی به علت این که اراضی مربوطه به موقوفات آستان قدس است طبق گفته ی اهالی روستا آباد نیست و مردم زیادی آن جا زندگی نمی کنند، هیچ صورت قبر سالمی وجود ندارد که بتوان آن را شناسایی کرد.

    نشانی:  انتهای خیابان خاقانی رضا شهر، روستای زکریا. 1

    رسته :گورستان زکریا
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(141)

    گورستانآستان قدسخیابان خاقانیروستای زکریارضا شهر
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :33
    مطالب مرتبط
    گورستان زکریا
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: