• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان قاسم آباد

     مخصوص روستای قاسم آباد بوده و اخیراً به صورت میدان در آمده است، اما در وسط میدان ظاهراً گورستان به وضوح دیده می شود.

    این گورستان غیر فعال است و آخرین تاریخ دفن مربوط به مرحومه زیور کلمات با تاریخ 1380/03/05 . خ است. پس از آن علی الظاهر دفنی در این گورستان صورت نگرفته است. سنگ های قبر با قدمت هفتاد ساله در این محل به چشم می خورد.

    گورستان معمور است و بازمندگان اموات در ایام مختلف بر سر قبور خویشانشان مراسم خود را انجام می دهند.

    نشانی : انتهای بلوار امام علی (ع)-میدان نمایشگاه .1

    رسته :گورستان قاسم آباد
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(148)

    قاسم آبادگورستانزیور کلماتبلوار امام علیمیدان نمایشگاهنمایشگاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :28
    مطالب مرتبط
    گورستان قاسم آباد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: