• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    خیابان خسروی

    این خیابان که در سال 1309 خورشیدی از طرف اداره بلدیه احداث گردیده، خیابان شاه رضا را به خیابان پهلوی اتصال می دهد. خیابان خسروی به واسطه این که دو خیابان مهم را به یکدیگر مربوط می سازد یکی از خیابان های آباد شهر است.

    کوچه های خیابان خسروی:

    ضلع شمالی، به ترتیب از خیابان شاه رضا:کوچه قبرستان سراب: به کوچه سراب منتهی می شود.

    ضلع جنوبی به ترتیب از خیابان شاه رضا:کوچه حوض مونس: به خیابان شاه رضا منتهی می شود.کوچه پشت اداره معارف: به کوچه حوض مونس منتهی می شود.

    مراکز مهم واقع در ضلع جنوبی : 1-موسسه دفع آفات نباتی  2-اداره معارف و اوقاف    رسته :خیابان خسروی
    منابع :

    1.کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص.(65)

    بلدیهخیابان شاه رضاخیابان پهلویخیابان خسرویکوچه سرابکوچه حوض مونس
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :227
    مطالب مرتبط
    خیابان خسروی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: