• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    میدان ارگ

    مرکز حکومیت نشین مشهد تا اوائل دوره قاجاریه در چهار باغ بوده و ارگ در آن ازمنه به منزله قلعه نظامی محسوب می شده است. از اوائل دوره قاجاریه، مخصوصا زمان فتحعلیشاه و حکومت ولی میرزا در خراسان، عمارت ارگ بنا شده است. در سال 1293 قمری حاجی ظهیرالدوله دارالحکومه عالی در ارگ مشهد مقدس بنا نمود که منظور ظاهراً مرمت عمارت محمد ولی میرزا، یا بنیان عمارت جدیدی بوده است. قبل از 1307 خورشیدی زمان ایالت قوام السلطنه قسمتی از آن ساختمان شد.

    صاحب روضه الصفای ناصری راجع به ارگ می نویسد: « ارگ در یک طرف شهر افتاده، دیوار ارگ میانه مغرب و شمال 400 ذرع و تمام اطراف ارگ 1246 ذرع است و 32 برج دارد ». اما اکنون وضع ارگ تغییرات کلی نموده، حصار و برج ها در بیشتر نقاط خراب و در قسمتی از ارگ «باغ ملی» احداث و در قسمت دیگر عمارت تلگرافخانه و پستخانه به سال 1304 شمسی، نیز عمارت ارکان حرب به سال 1341 قمری بنا شده است. عمارت توپخانه نیز پس از انتقال توپخانه به شهر نو فروخته شده است.

    ارگ امروزی دارای میدانی است که خیابان پهلوی از طرف مغرب آن می گذرد. در سه قسمت دیگر میدان سه خیابان سواره رو احداث شده است. وسط میدان در سال 1333 ق زمان ریاست مالیه مسیولولو به اهتمام مشارالیه مشجر گشته و از سال 1307 خ اطراف آن گل کاری شده است، بعداً اشجار دیگری نیز کاشته شده است. در وسط میدان آلاچیقی است که سابقاً محل موزیکچیان بوده و اکنون کافه است.

    عمارت و دو اثر واقع در میدان ارگ: 1-اداره شهرداری (که در محل ایالتی سابق است) 2-پست خانه و تلگرافخانه (در ضلع جنوبی) 3- عمارت ارکان حرب 4- اداره نظمیه (در ضلع شرقی) 5-اداره گمرک(در ضلع شمالی).

    خیابان ها و کوچه های میدان ارگ:

    1-خیابان پهلوی: که قسمت جنوبی غربی میدان را قطع می کند و به میدان مشق منتهی می شود.

    2-کوچه ارگ:  در زوایه شمالی غربی، که به خیابان شاه رضا و بازار سرشور منتهی می شود.

    3-کوچه گنبد سبز: در زوایه شمال شرقی، که به کوچه امین دفتر و قبرستان میرهوا منتهی می شود.

    4-کوچه پشت شهربانی: به کوچه حمام نمره و کوچه اعتبار السلطنه منتهی می شود.


     

    رسته :میدان ارگ
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص.(68)

    چهار باغقلعه نظامیقاجارباغ ملیفتحعلیشاهولی میرزاخراسانعمارت ارگقوام السلطنهخیابان پهلویشهرداریخیابان شاه رضابازار سرشورقبرستان میرهواگنبد سبز
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :36
    مطالب مرتبط
    میدان ارگ
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: