• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدارس تاریخی مشهد

     شهر مشهد تا پایان دهه اول قرن 14 خورشیدی دارای 17 مدرسه تاریخی بوده که اطلاعات عمومی و شاخص های آن توسط تشکلی به نام مکتب شاپور در کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی جمع آوری و مرقوم گردیده است. اسامی این مدارس بدین ترتیب است:

    1-دو در یا یوسف خواجه 2-پریزاد 3-بالا سر 4-خیرات خان 5-میرزا جعفر 6-عباسقلی خان 7-ملا محمد باقر یا سمیعیه 8-نواب 9-پایین پا یا سعدیه 10-حاجی حسن یا بهزادیه  11- سلیمان خان اعتضاد الدوله 12- ملا تاج یا مستشار 13-حاجی آقا جان معمار باشی 14-سبزواری ها 15-ابدال خان 16-رضوان 17-علینقی میرزا

    غیر از این مدارس، دو مدرسه دیگر هم به اسم فاضلیه و مدرسه نو بوده که در  مسیر فلکه جنوبی واقع شده و خراب گردیدند.

     

    رسته :مدارس تاریخی مشهد
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص (94-91)

    مدرسهمکتب شاپوردو دریوسف خواجهپریزادبالا سرخیرات خانمیرزا جعفرعباسقلی خانملا محمد باقرسمیعیهنوابپایین پاسعدیهبهزادیهحاجی حسنسلیمان خان اعتضاد الدولهملا تاجمستشارسبزواریابدال خانعلینقی میرزارضوانفاضلیهمدرسه نو
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :22
    مطالب مرتبط
    مدارس تاریخی مشهد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: