• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه بالاسر

    در بازار نزدیک صحن عتیق قرار گرفته و تاریخ بنای اولیه آن معلوم نیست. ولی در زمان شاه سلیمان صفوی به تاریخ 102 میرزا سعیدالدین محمد، وزیر کل خراسان و هرات، بانی مدرسه پایین پای، آن را تعمیر کرده، نیز بار دیگر به تاریخ 1271 تعمیر شده در 1327 نیز به تعمیر رسیده. در بالای در این مدرسه اشعاری است که از تاریخ تعمیر حکایت دارد، به خط نستعلیق گچپری شده، اول آن این است:

    در عهد شهنشاه، سلیمان زمان                                          کز نام و نسب فخر سلاطین باشد
    و آخر آن:

    چون گشت تمام گفت احسان تاریخ                                   زین مدرسه ره بقبله دین باشد

                                                                                           «راقمه سیف الدین محمد المدعو به منشی».
     در پیشانی ایوان مدرسه به خط ثلث بر کاشی خشتی مسطور است «قال الامام علیه السلام العالم کالذهب و المتعلم کالفضه و سایر الناس کالر صاص فی سنه 1271 کتبه محمد الحسین الشهید».

    در ایوان مقابل در مدرسه، که بالای سر مبارک قرار دارد، کتیبه ای به خط ثلث گچبری، شده که اول آن «قدوفق الله سبحانه لتعمیر هذه المدرسه المقدسه فی ایام، و آخر آن «سعد الدین میرزا محمد وزیر کل خراسان و هرات 1091 هجری، می باشد.

    «فریزر»، سیاح الذکر، به نقل از مطلع الشمس گوید: مدرسه ایست پاک و تمیز و املاک و دکاکین موقوفه دارد و تقریبا بیست نفر طلبه در آن سکنی دارند.1

    رسته :مدرسه بالاسر
    منابع :

    1. مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص (97)

    صحن عتیقشاه سلیمان صفویمیرزا سعیدالدین محمدوزیر کل خراسانمدرسه پایین پای
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :8
    تعداد بازدید :55
    مطالب مرتبط
    مدرسه بالاسر
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: