• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه میرزا جعفر

    در ضمن ابنیه آستانه مقدسه ذکر شده است. تا سال 1312 خورشیدی، که سال افتتاح خیابان فلکه جنوبی است، دو مدرسه فاضل خان ( بنا شده 1074) و مدرسه نو یا صالحیه ( بنا شده سال 1303 هجری) در مشهد بوده، که در مسیر خیابان مزبور واقع شده خراب گردید. 1

    رسته :مدرسه میرزا جعفر
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (108)

    آستانه مقدسهابنیهخیابان فلکه جنوبیمدرسهمدرسه فاضل خانمدرسه نو یا صالحیه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :38
    مطالب مرتبط
    مدرسه میرزا جعفر
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: