• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه ملا تاج یا مستشار


    در آن به صحن عتیق رو به جنوب باز می شود، تاریخ بنای آن معلوم نیست. همین قدر معلوم است در تاریخ 1238 هجری که فریزر سیاح انگلیسی به ایران امده محل توقف زوار بوده و چندان طلبه نداشته، در 1299 حاجی میرزا رضا مستشار الملک پیشکار خراسان آن را تعمیر و مرمت اساسی کرده است. بر بالای در این مدرسه بر روی سنگ به خط نستعلیق مرقوم است: « از برکات عهد همایون اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاه اسلام پناه ناشر عدل و امان خسرو صاحبقران سلطان الطلاطین ابوالمظفز ناصر الدین شاه قاجار خله الله ملکه و سلطانه.»

    مدرسه ملاتاج در جنب صحن عتیق، که اسما در عداد مدارس بوده و رسما از رسوم دوراس به کلی از حیز انتفاغ خارج، و بقای آن بر چنان صورت خلاف حرمت حریم عرض رتبت بود، به بذل همت جناب جلال تماب اجل اکرام، خواجه هنر پرور باذل و وزیر بی نظیر دریادل و قوا للدوله و الاقبال حاجی محمد رضا مستشار الملک پیشکار با اقتدار مملکت خراسان ایدالله لافاضاته الخیرات و الاحسان، این محل پر خطر از بنیان خراب و این مدرسه جدید در نهایت استحکام و صفا بنا شد و موسوم گردید به مدرسه مستشار فی شهر شوال 1299 تسع و تسعین و ماتین بعد الاکف کتبه محمدحسین المستوفی این مستشار الملک

    بر لنگه چپ در آن کنده شده (بالا): «قال النبی صلی الله علیه و آله انا المدینه العلم و علی بابها» (پایین): « قال من بنی مسجد اکمفحص قطاه بنی الله له بیتا فی الجنه»

    بر لنگه راست منقور است (بالا): « قال علی علیه السلام من بنی مسجد الله بنی الله بیتا فی الجنه» (پایین): کتبه العبید محمدحسین الشهید المشهی 1261، و بر روی زبانه نوشته« یا مفتح الابواب عمل محمد علی ».

    مدرسه 14 حجره مسکون و 13 طلبه دارد.
     

    رسته :مدرسه ملا تاج یا مستشار
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (106-105)

    صحن عتیقفریزرسیاح انگلیسیحاجی میرزا رضا مستشار الملکپیشکار خراسانخواجه هنر پرورحجرهطلبهمدرسه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :36
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: