• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه حاجی آقا جان

    به تاریخ 1259 هجری قمری ساخته شده، بانی آن حاجی آقا جان معمار باشی است، که معمار صحن نو و مدرسه علی نقی میرزا بوده، اسم بانی بالای ایوان نوشته شده است این مدرسه که حسینیه هم به شمار می رفته، یک طلبه بیشتر ندارد.

    بر پیشانی ایوان آن بر کاشی « بسم الله الرحمن الرحیم» و آیه الکرسی مرقوم است، به خط نسخ و کاتب آن محمد گنگ است. تاریخ کتیبه 1259 می باشد. مدرسه دو در دارد، یکی به بازارچه، یکی به کوچه، دری که به بازارچه مفتوح می شود از چوب چنار است و برلنگه راست آن به خط نستعلیق خوب کنده شده: « انا مدینه العلم  و علی بابها من بنی مسجد الله له بیتا فی الجنه» و بر لنگه دیگر « انا دارالبکاء الحسین علیه السلام من دخلنی البکاء فقد دخله الله فی الجنه». بر بالای در هم کنده شده «بسم الله الرحمن الرحیم»1255.

    رسته :مدرسه حاجی آقاجان
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (106)

    حاجی آقا جانمعمارعلی نقی میرزامحمد گنگبازارچهآیه الکرسیبسم الله الرحمن الرحیمصحن نو
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :35
    مطالب مرتبط
    مدرسه حاجی آقا جان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: