• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مریض خانه منتصریه

    در سال 1297 شمسی بنای آن اتمام یافته و مریض خانه تاسیس شده است. این مریض خانه به همت عالی حاجیه شاهزاده خانم احترام السلطنه قهرمانی ایجاد شده، متولی موقوفات مریض خانه خود واقف مزبور است.

    این مریض خانه دارای 20 تختخواب، 3 نفر دکتر، دو نفر عضو دفتری و 14 مستخدم جز است. بودجه ماهیانه آن در حدود 7000 ریال و عوائد موقوفاتش در سال قریب 90000 ریال است. 1

    رسته :مریض خانه منتصریه
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن چهارده خورشیدی/ محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص (165-164)

    احترام السلطنه قهرمانیموقوفاتمریض خانه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :17
    مطالب مرتبط
    مریض خانه منتصریه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: