• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد قتلگاه

    این مسجد سابقاً در داخل قبرستان قتلگاه واقع بوده، پس از خرابی قبرستان و توسیع بازارچه حاج آقا جان، مسجد مزبور مجدداً تعمیر و اکنون در حاشیه کوچه حاج آقا جان واقع است.

    کتیبه ای که سابقاً بر سر در مسجد نصب بوده پس از تعمیر اخیر به کتابخانه ی مبارک آستان قدس نقل یافته است. از کتیبه مزبور معلوم می شود که این مسجد در زمان شاه عباس بهادرخان، به دستیاری مهدی قلی خان ایشیک آقاسی باشی در 1011 تعمیر شده است.

    این مسجد معروف به مسجد امام رضا نیز می باشد و اهالی معتقدند که حضرت رضا (ع) در این مسجد نماز خوانده اند.

    رسته :مسجد قتلگاه
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (110)

    قبرستان قتلگاهکوچه حاج آقا جانبازارچه حاج آقا جانکتابخانهآستان قدسعباس بهادرخانحضرت رضا (ع)مهدی قلی خان ایشیک آقاسی باشی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :13
    مطالب مرتبط
    مسجد قتلگاه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: