• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد علی بیک

    نزدیک دروازه بالا خیابان، در ضلع جنوبی خیابان نادری واقع است. در دو طرف درب شبستان این مسجد دو کتیبه روی سنگ هرکاره نوشته شده است.1


    دو کتیبه در دو سمت ورودی شبستان مسجد بر روی سنگ هر کاره نوشته شده بود. کتیبه‌های مسجد نشان می‌داد بنیان مسجد در دوره صفوی و سال ۱۰۷۰ق گذاشته شده و در دوره افشاری به سال ۱۱۹۵ق پس از بازسازی توسعه یافته است.2

    نام مسجد پس از بازسازی به حیدری‌ها تغییر کرد. 3

    کتیبه طرف غربی آن با این متن است:

                                       هوالفیاض

    در عهد شهنشه فلک قدر                      کز عدل رواج ملک و دین داد

    عباس شه آنکه از نظامش                      نو گشت جهان کهنه آباد

    شد بانی این بنا علی بیک                      بر خلد دری ز خیر بگشاد

    از بعد طواف کعبه ی دین                      زو منزل آخرت شد آباد

    اتمام چو یافت سال تاریخ                     جستم ز خرد که بود استاد

    درداد ندا و گفت دائم                          این بقعه به خیر باد آباد                                 کتیبه طرف شرقی

    به عهد شاه عادل شاهرخ شاه                  که در دوران به عدلش نیست همتا

    به اقبال ولیعهد گرامیش                       سمی نادر آن سلطان والا

    سپهر مکرمت ملا محمد                       که رایش از ضیا شد رشک بیضا

    ز لطف ایزد و امداد باری                       به سعی رای پیر و بخت برنا

    محقر مسجدی بود از علی بیک              اساسش منهدم گشته سراپا


    فضایش را به نوعی داد وسعت               که تنگی را نگنجد اندر آنجا

    بفرق اهل دین سقف رفیعش                هم از نو سایه گستر شد چو طوبی

    چو از یاری عالی همت او                     خراب آباد و آسفل گشت اعلی

    پی تاریخ سالش کلک عابد                   رقم زد قبله شد ر اهل تقوی

    رسته :میجد علی بیک
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (113)

    2- مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۱۳ – ۱۱۴.

    3- مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۱۳ – ۱۱۴؛ پیمایش میدانی.
    دروازه بالا خیابانخیابان نادریشبستانمسجددوره صفویدوره افشارحیدری‌ها
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :16
    مطالب مرتبط
    مسجد علی بیک
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: