• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گاراژ شمس

    گاراژ شمس دست کم از سال ۱۳۱۳ در سرای شجاع الدوله مستقر بود. سرا در سال مذکور وضعیت کالبدی مطلوبی نداشت، و عملیات گسترده جمع‌آوری سنگفرش و تسطیح بالاخیابان برای مدتی مسیر تردد اتومبیل‌ها به آن را مختل کرده بود.1

    در سال ۱۳۱۷ که چاه‌های فاضلاب واقع در بالاخیابان متعلق به حمام سالار به سبب آسفالت کف خیابان مسدود شد از چاه‌های این گاراژ برای دفع پس‌آب حمام استفاده کردند .2

    چهار باب دکان متعلق به گاراژ در طرفین سردر ورودی آن از خیابان و چند باب دکان نیز دم ورودی کوچه حمام سالار قرار داشت.3

    گاراژ شمس پس از تخلیه سرای شجاع الدوله دست کم تا سال ۱۳۱۹ همچنان در مکانی نامعلوم در حاشیه بالاخیابان قرار داشت.4

    رسته :گاراژ شمس
    منابع :

    1. مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۵؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۹۹۵۷۱، ص ۱ ۳؛ همان‌جا، سند ۷۹۳۵۹، ص ۹۰؛ همان‌جا، سند ۱۰۱۳۹۴، ص ۱.

    2- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۷۹۶۰۴، ص ۲۱ - ۲۳.

    3. مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۸۰۱۴۴، ص ۸؛ و نیز همان‌جا، سند ۹۰۲۵۸، ص  67

    4- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۴۰۵۱۹، ص ۲؛ روزنامه شهامت، ش ۱۳۰ (۱ مهر ۱۳۱۸)، ص ۴.

    گاراژ شمسسرای شجاع الدولهبالاخیابانحمام سالار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :46
    مطالب مرتبط
    گاراژ شمس
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: