• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گاراژ تهران

    گاراژ تهران دست کم از سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۱۷ در بالاخیابان قرار داشت. این گاراژ در محلی نزدیک سرای زغالیه قرار داشت.

    شهرداری در سال ۱۳۱۶ یک پل بتنی برای دو گاراژ تهران و اطمینان بر روی نهر خیابان احداث کرد.1

    بنگاه بار و مسافربری تهران در همین سال به سبب امریه شهربانی و شهرداری مبنی بر انتقال گاراژهای کلیه نقاط شهر به خیابان تهران، محل دیگری را در خیابان تهران به اجاره خود درآورد اما ظاهراً همچنان محل سابق را به منزله شعبه فرعی خود حفظ کرد.2

    رسته :گاراژ تهران
    منابع :

    1- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۸۲۷۵، ص ۱۲؛ مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۵.

    2- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۷۸۲۰، ص ۱۰۵؛ همان‌جا، سند ۱۳۷۸۵۰، ص ۳۰؛ همان‌جا، سند ۱۳۷۹۱۶، ص ۳۰، ۵۸، ۷۶ و ۷۸.
    بالاخیابانسرای زغالیهشهرداریخیابان تهرانگاراژ تهران
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :16
    مطالب مرتبط
    گاراژ تهران
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: