• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گاراژ حاج میرزا یحیی ناظر/ گاراژ شیشه/ گاراژ حاج حسن/ گاراژ فولادی/گاراژ صادق زاده

    سرای حاج میرزا یحیی ناظر مقابل دارالشفای سابق در حاشیه شمالی بالاخیابان دست کم از سال ۱۳۰۷ به گاراژ اختصاص داشت. 1 حیاط کوچکی حد فاصل گاراژ حاج میرزا یحیی ناظر و دکاکین مقابل آن در حاشیه خیابان قرار داشت. 2

    محل گاراژ صادق زاده نیز در سال ۱۳۰۹ مقابل ساختمان قدیمی دارالشفا در حاشیه شمالی بالاخیابان ذکر شده است.3

    گاراژ حاج حسن در سال ۱۳۰۷ در پشت دکاکین دو طبقه برادران مقیمی در حاشیه شمالی بالاخیابان قرار داشت. 4

    گاراژ فولادی‌ها در سال ۱۳۰۹ در مقابل گاراژ کاوه (سرای شجاع الدوله) در حاشیه شمالی بالاخیابان قرار داشت.5

    گاراژ شیشه تا سال ۱۳۱۱ در مقابل تیمچه صاحبدیوانی و کوچه چهارباغ در بالاخیابان قرار داشت اما تا سال ۱۳۱۶ به خیابان فلکه شمالی منتقل شد.6

    پس از آن و تا سال ۱۳۱۸ نام گاراژ فرد شیشه در بالاخیابان در اسناد آمده است.7

    رسته :گاراژ حاج میرزا یحیی ناظر / گاراژ شیشه/گاراژ حاج حسن/ گاراژ صادق زاده
    منابع :

    1- روزنامه آفتاب شرق، ش۲۴۷ (۲۸ اسفند ۱۳۰۷)، ص ۱؛  همان‌جا، ش۲۳۰ (۱۷ بهمن ۱۳۰۷)، ص۲.

    2- روزنامه آفتاب شرق، ش۲۳۰ (۱۷ بهمن ۱۳۰۷)، ص۲؛  همان‌جا، ش۲۴۷ (۲۸ اسفند ۱۳۰۷)، ص ۱.
    3- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۷۱۵۴، ص ۵۶.
    4- روزنامه آقتاب شرق، ش۱۹۶ (۳ آذر ۱۳۰۷)، ص ۲.
    5- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۷۰۹۶، ص ۲.
    6- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۹۶۷۵۴، ص ۲؛ همان‌جا، سند ۱۳۷۷۸۸، ص ۷۷؛ همان‌جا، سند ۱۳۷۹۱۶، ص ۱۱ و ۷۸.
    7- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۸۵۶۶، ص ۱۱؛ همان‌جا، سند ۱۳۹۵۹۷، ص ۷.
    سرای حاج میرزا یحیی ناظردارالشفابالاخیابانگاراژ صادق زادهگاراژ حاج حسنگاراژ فولادی‌هاگاراژ کاوهسرای شجاع الدولهتیمچه صاحبدیوانیکوچه چهارباغ
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :22
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: