• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد نایب (ملا هاشم)

    مسجد نایب (ملا هاشم) در طرف شرقی کوچه حوض محمد علی خان و طرف غربی مدرسه نواب و مقابل کوچه ملک در حاشیه شمالی بالاخیابان قرار داشت. بانی این مسجد شخصی به نام نایب در قرن یازدهم هجری بود، و ملا هاشم خراسانی (مؤلف کتاب منتخب التواریخ) در دوره قاجاریه آن را مرمت کرد. ملا هاشم که از مکنت مناسبی برخوردار بود چند منزل در همسایگی مسجد نایب خرید و بدان ضمیمه کرد. مسجدِ توسعه یافته دارای یک صحن و سه شبستان با سقف چوب پوش متصل به ورودی بود و شش دربند دکان وقفیِ آن در ضلع جنوبی مسجد و حاشیه خیابان قرار داشت.

    در سال ۱۳۱۴ از طرف هیئت وزیران دستوری مبنی بر تعیین نقاطی معین برای برگزاری مجالس ترحیم با اسلوبی خاص ابلاغ شد. در مشهد نیز بلدیه چهار نقطه را برای این امر برگزیدُ و آن‌ها را با وسایل الزامی از قبیل میز و نیمکت تجهیز کرد. 2

    مسجد ملاهاشم یکی از چهار محل ویژه برگزاری مجالس ترحیم مشهد از آبان ۱۳۱۴ به بعد بود. متقاضیان می‌بایست درخواست خود برای برگزاری مجلس ترحیم در مسجد را به بلدیه تسلیم می‌کردند.3

    سال ۱۳۱۵ مجلس ترحیم عماد فهرستی در مسجد ملاهاشم برگزار شد.4

    رسته :مسجد نایب (ملا هاشم)
    منابع :
    1. رهنما, شناسایی و وجه تسمیه معابر. ص ۱۶۵ – ۱۶۶؛ میراث فرهنگی تهران، پرونده ۱۰۱۶، ص ۱ – ۳؛ شریعتی, راهنمای خراسان. ص۱۲۲.
    2- روزنامه توس، ش۱۳۰ (۲۴ مهر ۱۳۱۴)، ص ۱.
    3- روزنامه توس، ش۱۴۲ (۲۵ آبان ۱۳۱۴)، ص ۱؛  روزنامه آفتاب شرق، ش۳۱۶ (۲۲ آبان ۱۳۱۴)، ص ۲.
    4- روزنامه آفتاب شرق، ش۴۷۰ (۵ آبان ۱۳۱۵)، ص ۱.
    ملا هاشممسجدکوچه ملکمدرسه نواببالاخیابانملا هاشم خراسانیکتاب منتخب التواریخقاجاربلدیهعماد فهرستینایبکوچه حوض محمد علی خان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :11
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: