• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گاراژ افغان و گاراژ حسینی

    گاراژهای پایین‌خیابان کم تعدادتر از کاربری نظیر در بالاخیابان و دارای خط سیری متفاوت بود. گاراژ افغان و گاراژ حسینی در پایین‌خیابان به جابه‌جایی مسافر و بار بین مشهد و افغانستان اختصاص داشت. 1

    گاراژ حسینی دست کم از سال ۱۳۱۰ در سرای محمد علی‌خان در حاشیه جنوبی پایین‌خیابان قرار داشت. 2 گاراژ مزبور در پایین‌خیابان در سال ۱۳۱۳ محل حراج عمومی اتومبیل‌های توقیفی اداره ثبت ایالتی بود.3

    محل گاراژ حسینی در سال ۱۳۱۵ در تکیه زنبورکچی ذکر شده است. 4 دو شرکت افغان و حسینی که ظاهراً تا سال ۱۳۱۷ ادغام شده و به شرکت اتوبوسرانی «حسینی افغان برادران فیضیان هروی» تبدیل شده بود، در این سال بنا به دستور شهربانی و شهرداری مشهد به خیابان تهران منتقل شد و محل سابق خود را کاملاً تعطیل نمود. 5

    به‌جز دو گاراژ مذکور موسسه حمل و نقل یوسف صدیق معروف به گاراژ اعتماد در سال ۱۳۱۷ در جنب کوچه شور در پایین‌خیابان واقع بود 6و سرای سعادت نیز تا سال ۱۳۲۰ به گاراژ تبدیل شده بود.7

    رسته :گاراژ افغان و گاراژ حسینی
    منابع :
    1.       مدرس رضوی و دیگران, مشهد در آغاز سده چهارده خورشیدی. ص ۱۸۵.
    2.       مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۶۹۸۱۴، ص ۲.
    3.       روزنامه بهار، ش۱۷۲۵ (۲۶ آذر ۱۳۱۳)، ص ۲.
    4.       روزنامه آفتاب شرق، ش۵۲۱ (۲۲ آذر ۱۳۱۵)، ص ۱.
    5.       مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۷۹۱۶، ص ۷۷.
    6.       مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۳۷۹۱۶، ص ۹۷.
    7.       ساکما، سند ۲۸۳۵۳/ ۲۹۳، ص ۹۸.
     
    پایین‌خیابانبالاخیاباندر سرای محمد علی‌خاناداره ثبت ایالتیشهرداریشهربانیموسسه حمل و نقل یوسف صدیقگاراژ اعتمادکوچه شورسرای سعادت
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :17
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: