• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    حمام پاچنار

    حمام‌های پاچنار، امام جمعه و شاهوردی‌خان در حاشیه پایین‌خیابان از حمام‌های مهم مشهد بود. حمام پاچنار از موقوفات علیشاه افشار در حاشیه جنوبی پایین‌خیابان و بین سرای محمد رضای سرایدار و کوچه حاج محمد حسین معروف به فضل واقع بود. نام دیگر حمام پاچنار، میرزا حسن بود و مجرایی از آب خیابان داشت.1

    در سال ۱۳۰۶ یک باب قهوه‌خانه بالای سردر حمام پاچنار ساخته شد. 2

    گلخن حمام پاچنار در زیر دکاکین پایین‌خیابان قرار داشت و با سوخت حیوانی پر می‌شد. بار انبار هر دو ساعت یک بار در خیابان خالی می‌شد و گرد و خاک زیادی به پا می‌کرد. در فصل گرم سال گرد و خاک بار و در فصل سرد سال شیر آبه متعفن آن، موجبات آلودگی محیط را فراهم می‌کرد. همچنین دسته چوب‌هایی که برای آویزان کردن لنگ‌ها روی بام مستغلات اطراف حمام کوبیده شده بود، باعث نفوذ آب باران به داخل آن‌ها می‌شد. برای رفع مشکلات مذکور پیشنهادی برای حمل بار گلخن حمام با کیسه یا موکول کردن زمان حمل آن به شب و پس از تعطیلی دکاکین اطراف ارائه شد.3

    از سال ۱۳۱۵ چهار دستگاه دوش در حمام مذکور دایر شد.4

    رسته :حمام پاچنار
    منابع :

    1- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۴۹۰۵۰، ص ۱؛  سیدی فرخد, نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد. ص ۱۱۲؛ سیدی, «خیابان و آب خیابان مشهد». ص ۷۴.

    2- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۴۹۰۰۷، ص ۱.
    3- ساکما، سند ۲۸۲۲۵/۲۹۳، ص ۱۳.
    4- مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۱۴۹۰۵۰، ص ۱.
    پایین‌خیابانحمام شاهوردی‌خانحمام امام جمعهعلیشاه افشارکوچه حاج محمد حسینگلخنقهوه‌خانهحمام
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :21
    مطالب مرتبط
    حمام پاچنار
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: