• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    حمام امام جمعه

    حمام‌های پاچنار، امام جمعه و شاهوردی‌خان در حاشیه پایین‌خیابان از حمام‌های مهم مشهد بود.حمام‌امام جمعه از موقوفات حاج میرزا عسگری امام جمعه مشهد در دوره قاجاریه بود، که در مقابل کاروانسرای وقفی او در پایین‌خیابان قرار داشت. حمام مزبور که در دوره پهلوی نیز دایر بود، در پشت دکاکین حاشیه جنوبی خیابان قرار داشت و دسترسی آن از کوچه دربند علی‌خان تأمین می‌شد.

    رسته :حمام امام جمعه
    منابع :
    1- رهنما, شناسایی و وجه تسمیه معابر. ص ۲۲۱؛ مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مصاحبه م۲۴، ص ۱۹؛ همان‌جا، سند ۱۳۷۸۲۰، ص ۱۲۸؛ همان‌جا، سند ۱۳۸۷۸۷، ص ۲۲.
    حاج میرزا عسگریامام جمعهپایین‌خیابانحمام‌ پاچناردوره پهلویکوچه دربند علی‌خان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :12
    مطالب مرتبط
    حمام امام جمعه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: