• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    تکیه بکتاشی ها یا خانه امام رضا علیه السلام

    مطالق اسناد آستان قدس از دوره صفوی تا پهلوی، در قبرستان قتلگاه تکیه ای بوده است که تعدادی از درویشان سلسله ی بکتاشی در آنجا زندگی می کردند و از آستان قدس مستمری می گرفتند.

    این خانه و تکیه به باور مردم ، همان خانه ی حمید بن قحطبه و محل سکونت حضرت رضا (ع) بوده است. درون حجره ی این بنا، سنگ سبزی قرار داشته که به باور عامه ، حضرت شکم خود را هنگام مسمومیت بر آن می مالیده است. نیز اثر پای امام رضا علیه السلام بر سنگ سفید دیوار آن به قدمگاه شهرت داشته است. 1

    رسته :تکیه بکتاشی ها یا خانه امام رضا علیه السلام
    منابع :

    1. کتاب حریم و حرم رضوی، پیشینه، هنر و معماری / گروه نویسندگان، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی،1397: ص (84-83)

    آستان قدسصفویپهلویقبرستان قتلگاهکاخ حمید بن قحطبهامام رضاقدمگاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :20
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: