• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان سیس آباد

    نشانی: حاشیه ی جاده ی سیمان(بلوار رسالت)

    گورستان نسبتاً بزرگی است در کنار اراضی کشاورزی آقای طاهر احمدزاده (مالک تلگرد)، که مرحوم حاج محمد ابراهیم مهدیان حکاک آن را وقف کرده و قدمت آن به بیش از صدسال می رسد. اهالی سیس آباد و اطراف آن (از جمله دروی یا درابد و جو فروش) اموات خود را هم اکنون نیز علیرغم ممنوعیت دفن در این گورستان دفن میکنند.

    چند مقبره با حفاظ فلزی در این گورستان وجود دارد .سنگ قبرها از مرمر است و کمتر سنگ قبر قدیمی در آن به چشم میخورد.

    رسته :گورستان سیس آباد
    منابع :
    1. کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها ، نادره سیدی ، شورای اسلامی شهر مشهد،مرکز پژوهش ها،1390: ص 143
    جاده ی سیمانبلوار رسالتطاهر احمدزادهتلگردمحمد ابراهیم مهدیان حکاکسیس آباددروی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :75
    مطالب مرتبط
    گورستان سیس آباد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: